پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

ارتباط مستقیم اعضا با ریاست اتاق با تعیین وقت قبلی