جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه – نوبت دوم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

بسمه تعالی


اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه – نوبت دوم
اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین


پیروجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/9/91 که به حد نصاب لازم نرسید ، با عنایت به ماده 3-15 اساسنامه اتاق ، از کلیه اعضاء دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم که روز دوشنبه 27/9/91 ، ساعت 41:30 در سالن گلزار هتل لاله تهران برگزار می گردد حضور بهمرسانند .

رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیات مدیره
2- استماع گزارش بازرس
3- استماع گزارش ماالی منتهی به 31/6/91
4- تصویب ترازنامه و عملکرد هیات مدیره منتهی به 31/6/91
5- انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 31/6/91
6- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی منتهی به 31/6/91

توضیح :

1- به  موجب  ماده 15- 5 اساسنامه  فقط  دارندگان  کارت عضویت  معتبر اتاق بازرگانی و صنایع ایران  و چین
می توانند در جلسه فوق شرکت نمایند . لذا به همراه داشتن کارت عضویت برای حضور در مجمع الزامی است .
2- در صورت عدم امکان حضور ، هر یک ازاعضاء می توانند به یکی دیگر از اعضاء وکالت عادی برای حضور داده و همراه با کپی کارت عضویت اقدام نمایند .

س – ب