پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

تسهیلات رفاهی جدید برای اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

تسهیلات رفاهی جدید برای اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

تسهیلات رفاهی جدید برای اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین