جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

دستورالعمل گمرک ایران در رابطه با اجرای قانون بودجه 1386

محل صدور    گمرک
تاريخ             1386/02/03
شماره قانون   45/73/716/113/26838

متن کامل قانون:
دستورالعمل گمرك ايران در رابطه با اجراي قانون بودجه 1386
شماره:26838/113/716/73/25
گمرك ……….
با سلام – احتراماً در اجراي قانون بودجه سال 1386 كل كشور خواهشمند است دستور فرمائيد به هنگام كالاي وارداتي در سالجاري موارد ذيل مورد توجه و دقت قرارگيرد.
1-به موجب بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه به جهت حمايت از توليدگان دام و طيور در كشور واردات گوشت قرمز و گوشت سفيد در سال 1386 توسط دولت ممنوع گرديده است.
2-قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غير ضروري باستناد بند (ب) تبصره 7 قانون بودجه در خصوص واردات سيگار در سالجاري لازم الرعايه نمي باشد و تامين كسري سيگار مورد نياز در سال 1386 از طريق واردات مجاز مي باشد.
3-با توجه به اينكه در بند دال تبصره 7 قانون بودجه به برقراري حقوق ويژه به منظور ضد بازار شكني (دامپينگ)توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و تولید کنندگان اشاره شده است لذا به محض اعلام فهرست اقلام موضوع بند مذكور از طريق وزارت بازرگاني ، مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد.
4-به منظور حمايت از توليد و تشويق به سرمايه گذاري، به استنادبند (و) تبصره7 قانون بودجه ، به حداقل سود بازرگاني كالاهاي نيمه ساختهS.K.D)) و قطعات منفصله (C.K.D) نسبت به تعرفه مصوب دولت براي واردات كالاهاي ساخته شده (C.B.U) به استثناء خودرو، به ترتيب نود درصد و ده درصد سود بازرگاني كالاي ساخته شده تعيين مي گردد. در مواردي كه تا تاريخ 29/12/1385 گشايش اعتبار قطعي براي اين گونه كالاها انجام شده است ، موارد مشمول بند فوق الذكر نخواهد بود.
5-ميزان تخفيف مقرر در سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات خود رو هاي ساخت داخل باموتور پايه گاز سوز يا با مصرف كمتر از شش ليتر در صد كيلو متر (درسطح دريا) و خودروهاي با فناوري نوين ، موضوع رديف 1 و 3 بند (ب) تبصره 13 قانون بودجه، مصوبات سال 1385 تا اعلام دستور العمل جديد در خصوص بند مذكور ازطريق دولت تا اطلاع ثانوي، همچنان نافذ مي باشد.
6-باستناد بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه،‌ مقرر گرديد معادل 20% قيمت سيگار وارداتي ،‌20% توتون قليان وارداتي، 20% توتون پيپ و ساير موارد دخاني افزايش يابد. بديهي است تا اعلام آئين نامه مربوطه، با توجه به دستورالعمل اجرائي كه قبلاً ‌طي بخشنامه شماره 46654/103/2903/73/96 مورخ 24/2/1385 ابلاغ گرديد، پس از وصول 20درصد قيمت فوب سيگارهاي وارداتي و همچنين توتون قليان و توتون پيپ و ساير مواد دخاني وارداتي و واريز آن به حساب رديف 160117 ( نزد خزانه داريكل) و الصاق فيش به اظهارنامه و درج آن در متن اظهارنامه و پروانه گمركي، اقدام لازم معمول گردد. لازم به ذكر است كه در سالجاري علاوه بر سيگار وارداتي ، توتون تنباكو و توتون پيپ و ساير مواد دخاني، مشمول وصول 20% ارزش فوق مطابق بخشنامه فوق الذكر مي باشد.
7-در اجراي بند (ق) تبصره 14 قانون بودجه ،‌15% به قيمت نوشابه هاي گازدار قندي وارداتي افزايش يافته است. لذا لازم است قبل از ترخيص ، نسبت به وصول 15% ارزش نوشابه هاي گازدار قندي وا ريز آن به حساب رديف 160123 ( نزد خزانه داريكل) و الصاق فيش به اظهارنامه و درج آن در متن اظهار نامه و پروانه گمركي اقدام لازم معمول سپس با رعايت ساير مقررات نسبت به ترخيص آن اقدام گردد. بديهي است قانون بودجه سال 1386 كل كشور از ابتداي سال 1386 لازم الاجراء مي باشد.
ناصر ابراهيمي – مدير كل دفتر واردات