جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

3 مرداد 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی

محل صدور     هيئت وزيرانتاريخ              1385/02/25شماره قانون    12716 متن کامل قانون:رئیس جمهور طی نامه شماره 12716 مورخ 25/2/1385، قانون

مطالعه کنید »