جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

دستور العمل ارائه تسهیلات و کمک به ایجاد و توسعه مراکز تجاری خارج از کشور

محل صدور     ساير
تاريخ             1386/04/16
شماره قانون   86/2/4448

متن کامل قانون:

به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور در خصوص کمک به ایجاد و توسعه مراکز تجاری تشکلهای صادراتی و صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات در خارج از کشور در بازارهای هدف پیش بینی شده در تصویب نامه های شماره72790/ت 5774 ک و 72784 و 72788 مورخ 21/6/1385 و با هدف قانونمند نمودن اهداف سیاستهای حمایتی وزارت بازرگانی در بخش کمکها و مشوق های اعطایی جهت پروژه های ” ایجاد و توسعه مراکز تجاری توسط تشکلهای صادراتی در خارج از کشور” مقرراتی به شرح ذیل پیش بینی که پس از تصویب در کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات غیر نفتی لازم الا جرا خواهد گردید :

ماده 1- مراکز تجاری موضوع این دستور العمل ، اماکن بازرگانی و اقتصادی است که توسط تشکلهای صادراتی ، خصوصی و یا تعاونی قبلاً در کشورهای هدف ایجاد و یا راه اندازی شده و یا خواهد شد تا با استفاده از نیروهای متخصص بومی یا غیر بومی خدمات تجاری لازم جهت تسهیل و پشتیبانی از روند صادرات محصولات ایرانی در کلیه موارد از قبیل امور تحقیقاتی ، مشاوره ای ، سرمایه گذاری ، برنامه ریزی و تاسیس دفاتر تجاری و سایرخدمات تجاری را فراهم نماید .

تبصره1 – بازارهای هدف با رعایت اولویت های تصویب نامه ها ، شرکاء تجاری طبیعی (بالفعل و بالقوه) کشورهای آفریقایی ، کشورهای مشترک المنافع و قفقاز ، خاورمیانه عربی و یا هر منطقه دیگری که توسط شورای مراکز تجاری اعلام میگردد انتخاب خواهد شد .

تبصره 2- تشکلهای مجری از میان اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران ، اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران ، اتاق های بازرگانی مشترک ایران و کشورهای هدف ، تشکلهای صادراتی و صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات با تشخیص شورای مراکز تجاری انتخاب می گردند .

ماده 2- « شورای مراکز تجاری» بالاترین مرجع سیاست گذاری امور مراکز تجاری خارج از کشور بوده و تصمیم گیری برای تعیین کشورهای هدف ، تشکیلات اجرایی ، تعیین میزان کمکهای قابل ارائه ، تصویب پروژه ها و هر موضوع دیگر مورد نیاز در این دستور العمل را به عهده خواهد داشت که در این دستور العمل به اختصار شورا نامیده می شود .
ماده 3- کمک های قابل ارائه به مراکز مشمول این دستور العمل شامل کمک های فنی ، حقوقی سیاسی و مالی پیش بینی شده در مقررات مربوطه جهت انجام وظایف و تکالیف تجاری صادراتی می باشد .

تبصره 1- کمک های فنی و مالی قابل ارائه از طریق شورای مراکز تجاری متناسب با منابع و اعتبارات تخصیص یافته به موضوع حمایت از ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور و همچنین با توجه به میزان انطباق طرح با راهبردهای توسعه صادرات غیرنفتی با رعایت سایر مقررات مربوطه در چارچوب محورهای ذیل خواهد بود :
الف ) تامین بخشی از هزینه های مطالعات و امکان سنجی ایجاد مراکز تجاری
ب ) تامین بخشی از هزینه های ایجاد یا توسعه مراکز تجاری شامل هزینه های ثبت یا تاسیس مرکز در بازار هدف، پوشش انواع بیمه، سود تسهیلات بانکی،هزینه اجاره محل و مواردی از این قبیل
ج) تامین بخشی از هزینه های راه اندازی یا بهره برداری از مراکز تجاری شامل ، هزینه بکارگیری نیروی انسانی متخصص، هزینه استفاده از خدمات مشاوره ای ، هزینه تبلیغات و اطلاع رسانی و مواردی از این قبیل
د) پرداخت بخشی از هزینه خدمات ارائه شده توسط مراکز تجاری به بنگاههای صادراتی کشور از قبیل برگزاری همایش های تخصصی، برگزاری ملاقات های تجاری ، انجام تحقیقات بازاریابی، اجرای نمایشگاه های تجاری و مواردی از این قبیل

تبصره 2 – متقاضیان استفاده از تسهیلات موضوع این دستورالعمل می بایست طرح توجیهی خود را بر اساس فرمهای اطلاعاتی که توسط سازمان توسعه تجارت تهیه می گردد تکمیل و به انضمام درخواست کتبی خود به معاونت بررسی بازارو بازاریابی سازمان توسعه تجارت ارسال نمایند .

ماده 4- شورای مراکز تجاری متشکل از اعضاء حقیقی و حقوقی ذیل می باشد :
الف ) رئیس کل یا معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران ( رئیس شورا )
ب ) معاون بررسی بازار و بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران ( دبیر شورا )
ج) معاون اقتصادی وزارت امور خارجه یا نماینده تام الاختیار .
د ) رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نماینده تام الاختیار
هـ ) دبیر کل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار
و) رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
ز ) رئیس کانون صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ایران
ح) یک نفر از اساتید دانشگاه یا صاحب نظران مرتبط با موضوع مراکز تجاری با ابلاغ رئیس کل سازمان توسعه تجارت
ت) حسب مورد بالاترین مقام تشکل صادراتی مرتبط یا نماینده دستگاه های ذیربط .

تبصره – کلیه پیشنهادات و موضوعات در صلاحیت شورا قبل از تصویب می بایست در جلسات دبیرخانه شورای مراکز تجاری و با حضور نمایندگان اعضاءشورا مورد بحث، بررسی کارشناسی قرار گرفته سپس جهت تصویب نهایی در جلسات شورا طرح گردد .
ماده 5- هر گونه کمک و یا حمایت از مراکز تجاری موضوع این دستور العمل منوط به تصویب طرح پیشنهادی و صدور مجوز فعالیت مرکز تجاری توسط شورای مراکز تجاری خواهد بود .

تبصره – پرداخت یارانه و کمک های پیش بینی شده در این دستور العمل به صورت مرحله ای و در قبال ارائه گزارش عملکرد مستند و انجام تعهدات
مراکز تجاری در چارچوب طرح مصوب و تأیید آن توسط شورای مراکز تجاری
خواهد بود .

ماده 6 – هرگونه تغییر دراین دستورالعمل با پیشنهاد شورای مراکز تجاری و تصویب کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی قابل انجام خواهد بود .

ماده 7 – این دستورالعمل به استناد بند «ب» تصویب نامه شماره 72790/ت35774ک مورخ 21/6/1385 وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در 7 ماده و 6 تبصره تنظیم و در تاریخ 15/12/1385 به تصویب کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی رسیده که پس از تصویب، لازم الاجرا خواهد بود .