جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

دستور نظارت بر ترخیص و بازبینی پس از ترخیص 516 اظهارنامه مشکوک در گمرک

دستور نظارت بر ترخیص و بازبینی پس از ترخیص ۵۱۶ اظهارنامه مشکوک در گمرک
مدیر کل دفتر بازبینی و حسابرسی خواستار نظارت بر ترخیص و بازبینی پس از ترخیص برخی کالاها در گمرک بوشهر شد.

علیرضا صدریخواه، مدیر کل دفتر بازبینی و حسابرسی در مکاتبه‌ای با مدیر کل گمرک بوشهر خواستار رسیدگی به چند پرونده گمرکی قبل شمول مرور زمان شد.

در این مکاتبه آمده است، با عنایت به نامه شماره 99/46261 مورخ 1400/1/18 دفتر محترم بازرسی و مدیریت عملکرد موضوع لزوم دقت در انجام تشریفات گمرکی در زمان ترخیص و بازبینی دقیق و همه جانبه پس از ترخیص اظهارنامه های متعلق به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی مورد نظر، به پیوست فایل اکسل شامل تعداد 516 فقره اظهارنامه‌های مربوطه ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت اظهارنامه‌های مندرج در فایل پیوست (قبل از مشمول مرور زمان قانونی موضوع ماده 135 ق. ا . گ) و همچنین سایر اظهارنامه‌های در جریان فرآیند ترخیص متعلق به صاحبان کالای مربوطه را از هر حیث به ویژه ارزش و تعرفه با دقت بازبینی و نتیجه اقدامات را به طور مشروح با ذکر کسر دریافتی احتمالی صادره به این دفتر اعلام نمایند. تسریع در اقدام مورد تاکید است.

با توجه به مکاتبه دفتر بازرسی گمرک با اداره کل بازبینی بایستی اقدام نظارت و حسابرسی پس از ترخیص از طرف ستاد گمرک و اداره کل بازبینی گمرک انجام میشد. اگر قرار بود این رسیدگی به گمرک اجرایی ابلاغ شود، مکاتبه مستقیم از طرف دفتر بازرسی با گمرک اجرایی انجام میشد.

با توجه به این توضیحات، ضروری است تا بازرسی گمرک ایران در این خصوص اقدامات لازم را صورت دهد.

تسنیم