پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

دعوتنامه نشست معارفه سفیر چین در تهران

دعوتنامه نشست معارفه سفیر چین در تهران

دعوتنامه نشست معارفه سفیر چین در تهران