پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

دعوت به مجمع عمومی نوبت دوم