پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

دومین کنفرانس فرصتهای بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و چین