پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فراخوان اعزام هیات بانوان بازرگان به چین

فراخوان اعزام هیات بانوان بازرگان به چین

فراخوان اعزام هیات بانوان بازرگان به چین