پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فراخوان مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم