پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فراخوان نشست با هیات اعزامی از وزارت بازرگانی چین

فراخوان نشست با هیات اعزامی از وزارت بازرگانی چین

 فراخوان نشست با هیات اعزامی از وزارت بازرگانی چین