پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فراخوان «همایش مجازی ایران و استان نینگشیا»