جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فراخوان وبینار “پنجاه سال روابط ایران و چین و نگاه به آینده”

زمان برگزاری : 3 اسفند 1400 / ساعت 11:00 صبح به وقت تهران