جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی

محل صدور     هيئت وزيران
تاريخ              1385/02/25
شماره قانون    12716

متن کامل قانون:
رئیس جمهور طی نامه شماره 12716 مورخ 25/2/1385، قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر ابلاغ نموده است: قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت ، جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/2/1385 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 16711/373 مورخ 10/2/85 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. یاد آور می شود متن نامه شماره 16711/373 مورخ 10/2/1385 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی که از سوی دولت به شماره 4064/32632 مورخ 29/1/84 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/1/85 مجلس عیناً تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید.