جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی

محل صدور     هيئت وزيران
تاريخ              1385/02/25
شماره قانون    12775

متن کامل قانون:
رئیس جمهور طی نامه شماره 12775 مورخ 25/2/1385 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر ابلاغ نموده است : قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/2/1385 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 16694/305 مورخ 10/2/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. یاد آور می شود متن نامه شماره 16694/305 مورخ 10/2/85 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است : لایحه موافقنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی که از سوی دولت به شماره 52517/31788 مورخ 16/9/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 16/1/85 مجلس عیناً تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید .