جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

محل صدور     هيئت وزيران
تاريخ             1385/02/25
شماره قانون   13504

متن کامل قانون:
رئیس جمهور طی نامه شماره 13504 مورخ 25/2/1385 ، قانون موافقنامه حمل و نقل هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی را به وزارت راه و ترابری به شرح زیر ابلاغ نموده است: قانون موافقنامه حمل و نقل هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/2/1385 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17785/204 مورخ 12/2/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. یادآور می شود متن نامه شماره 17785/204 مورخ 12/2/1385 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که از سوی دولت به شماره 25837/31029 مورخ 17/5/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/1/1385 مجلس عیناً تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید .