جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

نتایج نظرسنجی کلاس اینکوترمز و نقش آن در قراردادهای بین المللی

ردیف

سوال

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

۱

 

مطالب ارائه شده  در این کلاس  را چگونه ارزیابی می نمایید

۱۰

۴

۰

۰

۲

 

نحوه تسلط  استاد  به موضوع و توضیحات  ایشان  تا چه حد  در یادگیری مفاهیم موثر بود

۱۴

۰

۰

۰

۳

 

ارزیابی شما از محل  برگزاری کلاس  چگونه  بود

۶

۸

۰

۰

۴

 

نحوه اطلاع رسانی  اتاق در خصوص  برگزاری کلاس  را چگونه ارزیابی می کنید

۷

۶

۱

۰

۵

 

برگزاری دوره آموزشی  آشنایی با اینکوترمز و نقش آن در قراردادهای بین المللی را چگونه ارزیابی می کنید

۱۱

۲

۰

۰

سوال

بسیار

متوسط

کم

غیرمرتبط

مطالب ارائه شده در کلاس تا چه حد با مسائل و مشکلات روز در زمینه فعالیت شما مربتبط است

۱۰

۴

۰

۰

سوال

بلی

خیر

آیا ۱۶ ساعت برای موضوع کلاس کافی بوده است

۵

۹