پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

نشست روشهای توسعه تجارت با چین و معرفی نمایشگاه کانتون

نشست روشهای توسعه تجارت با چین و معرفی نمایشگاه کانتون

نشست روشهای توسعه تجارت با چین و معرفی نمایشگاه کانتون