پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

پیام تبریک ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

پیام تبریک ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

پیام تبریک ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین