پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات