جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

کدام دسته از صادرکنندگان از تعهدات ارزی معاف هستند؟

آن‌دسته از صادرکنندگان تعیین تکلیف نشده از محل ورود موقت که ارزش صادرات آنها معادل یا کمتر از ارزش پروانه‌های ورود موقت مرتبط باشد، در دوره زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از تعهدات ارزی معاف هستند.

بر اساس مصوبه شصتمین نشست کمیته ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران، آن‌دسته از صادرکنندگان تعیین تکلیف نشده از محل ورود موقت که ارزش صادرات آنها معادل یا کمتر از ارزش پروانه‌های ورود موقت مرتبط باشد، در دوره زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از تعهدات ارزی حاصل از صادرات معاف هستند.

کدام دسته از صادرکنندگان از تعهدات ارزی معاف هستند؟