جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

کمیسیون سرمایه گذاری

“اطلاعیه”

احتراما” به استحضار می رساند کمیسیون سرمایه گذاری این اتاق در نظر دارد جهت توسعه سرمایه گذاری خارجی در کشور به بررسی موانع و چالشهای موجود در این مسیر پرداخته و در حد توان خود تلاش های لازم را در جهت طرح مسائل و مشکلات پیش روی اعضاء با نهادها سازمانهای مرتبط و تسهیل در این امر مهم بکار بندد.
لذا از اعضاء محترم خواهشمند است چنانچه در قسمتهای مختلف مراحل اجرای پروژه های خود که شریک چینی داشته یا دارد موانع یا مشکلاتی را مشاهده می نمایند مراتب را با ذکر جزئیات به دبیرخانه این اتاق ارسال تا پی گیری های بعدی معمول گردد.