پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارش بودجه منتهی به 1401/6/31 و مقایسه آن با عملکرد واقعی