جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم 1402- اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین سال 1402 در ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1402/10/04 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار و موارد زیر تصویب شد:

الف: گزارش عملکرد هیات مدیره منتهی به سال مالی 1402/06/31 به استماع اعضا رسیده و تصویب شد.

ب: گزارش صورتهای مالی و گزارش بازرس منتهی به 1402/06/31 به استماع اعضا رسیده و تصویب شد.

ج: گزارش حسابرس رسمی ارائه و تصویب شد.

د: بودجه سال مالی منتهی به 1403/06/31 بررسی و تصویب شد.

ه: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های اتاق تعیین شد.

و: اعضاء مجمع به هیات مدیره جهت تعیین میزان حق عضویت سالیانه و ورودیه وکالت دادند و مبلغ پنج میلیون تومان برای ورودیه و مبلغ پنج میلیون تومان به عنوان تمدید حق عضویت سال مالی منتهی به 1403/06/31 تعیین و به تصویب مجمع رسید.

ز: جهت انتخاب بازرس قانونی رای گیری به عمل آمد و آقایان میثم صنیعی فر و محمدحسن آجرلو با به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند.