جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارش ملاقات با معاون استاندار سین کیانگ

این ملاقات با حضور رئیس وهیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین  ، معاون استاندارسین کیانگ آقای Hu Wei ، هیات همراه وجمعی از تجار ایرانی در تاریخ 89.3.25 در محل اتاق بازرگانی تشکیل گردید.
آقای عسگراولادی ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین  روابط  جدید ایران وسین کیانگ را مثبت ارزیابی نموده وتوضیح دادند که این اتاق از سال گذشته در نمایشگاه ارومچی حضور فعال داشته و شرکت رد این نمایشگاه در سالجاری نیز از برنامه های این اتاق می باشد .
آقای Hu Wei  روابط ایران وسین کیانگ را در سال 2008 به میزان 32.710.000 دلار دانسته وتوضیح دادند که این فقط 1.5 درصد از حجم کل مبادلات چین با ایران است معهذا با توجه به پتانسیلهای دوطرف امکان توسعه روابط فراهم می باشد . لذا از اتاق ایران وچین خواستند که همکاریهای لازم را در خصوص تبادل هیاتهای دو طرف ، معرفی تجار به یکدیگر، مبادله اطلاعات وحضور در نمایشگاهی دوطرف انجام دهد.
Hu Wei اظهار داشت که نمایشگاه ارومچی در سال آینده از سطح استانی به دولت مرکزی ارتقاء خواهد یافت وخواستار حضور وحمایت اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین  گردید.
آقای عسگراولادی نیز ضمن قول مساعدت  ، حل مسائل بانکی واحداث خط آهن ایران – ارومچی را از سایر عوامل توسعه روابط دانستند .
در پایان مذاکره رودر رو بین تجار برقرار گردید.