پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

22 خرداد 1389 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)