پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارش بازرسی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱