پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارش بودجه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و مقایسه آن با عملکرد واقعی