جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

آمار تجارت خارجی استان هونان در سه ماهه اول سال 2021

ارزش کل واردات و صادرات استان هونان در سه ماهه اول سال جاری 115.12 میلیارد یوان (17.6 میلیارد دلار) بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 42.7 درصد افزایش داشت. از این میزان صادرات 75.8 میلیارد یوان (11.59 میلیارد دلار) بود که 54٪ رشد داشت؛ واردات نیز 39.32 میلیارد یوان (6 میلیارد دلار) بود که 25٪ افزایش داشت. در سه ماهه اول 2021، آ.سه.آن، ایالات متحده، هنگ کنگ و اتحادیه اروپا با واردات و صادرات 16.8 میلیارد یوان (2.57 میلیارد دلار)، 15.49 میلیارد یوان (2.37 میلیارد دلار)، 13.71 میلیارد یوان (2 میلیارد دلار) و 12.82 میلیارد یوان (1.96 میلیارد دلار) چهار شریک تجاری اول استان هونان بودند.

ارزش کل واردات و صادرات استان هونان در سه ماهه اول سال جاری  115.12 میلیارد یوان (17.6 میلیارد دلار) بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 42.7 درصد افزایش داشت. از این میزان صادرات 75.8 میلیارد یوان (11.59 میلیارد دلار) بود که 54٪ رشد داشت؛ واردات نیز 39.32 میلیارد یوان (6 میلیارد دلار) بود که 25٪ افزایش داشت.

در سه ماهه اول 2021، آ.سه.آن، ایالات متحده، هنگ کنگ و اتحادیه اروپا  با واردات و صادرات 16.8 میلیارد یوان (2.57 میلیارد دلار)، 15.49 میلیارد یوان (2.37 میلیارد دلار)، 13.71 میلیارد یوان (2 میلیارد دلار) و 12.82 میلیارد یوان (1.96 میلیارد دلار) چهار شریک تجاری اول استان هونان بودند.