جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

از ریاست دوباره آل اسحاق و نهاوندیان حمایت می کنم برخی از اعضای هیأت رییسه اتاق ایران باید بروند.

اسدالله عسگراولادی از تجار باسابقه ایران است که شش دوره حضور در ترکیب هیأت رییسه و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی را در کارنامه فعالیت های اقتصادی خود دارد. در روزهایی که به پایان ششمین دوره اتاق بازرگانی نزدیک می شویم او در گفت وگوی مفصلی با روزنامه “شرق” نظراتش را درباره انتخابات آتی اتاق بازرگانی عنوان کرده است. آقای عسگراولادی براین باور است که رقابت های انتخاباتی اتاق بازرگانی به طور رسمی از اواخر دی ماه جاری آغاز می شود و آنگونه که وی اشاره می کند طیف های مختلفی،چه از اتحادیه ها و سندیکاهای صادراتی و چه مدیران سابق دولتی، در انتخابات پیش رو به عرصه رقابت پا خواهند گذاشت.
عسگراولادی خود از اعضای هیأت مدیره یکی از تشکل های بخش خصوصی برای رقابت در هفتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی است که چندی پیش به طور رسمی ورود به عرصه رقابت انتخاباتی را اعلام کرد. عسگراولادی در این گفت وگو درباره ترکیب هیأت رییسه اتاق تهران و احتمال تغییر و تحولات آن می گوید:” بعید می دانم در ریاست اتاق تهران تغییری پیش بیاید.”
او با بیان اینکه یحیی آل اسحاق شخصیتی اقتصادی دارد و به زعم وی “آدم باارزشی” است، می افزاید:”من خودم جزو آنهایی هستم که سعی می کنم آقای آل اسحاق رییس بماند.” عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در مورد هیأت رییسه اتاق ایران نیز می گوید:”سعی  می کنم آقای نهاوندیان در دوره آتی نیز رییس اتاق ایران بماند چون در حال حاضر جایگزینی برای ایشان نداریم.” عسگراولادی با اشاره به محمد نهاوندیان تصریح می کند: “من در فکر تغییر ایشان نیستم و با هر تغییری در مورد ایشان مخالفت می کنم،اما اعتقاد دارم باید بعضی از اعضای هیأت رییسه اتاق ایران تغییر کنند.برای سایر افراد اتاق ایران و تهران هم بستگی به طیف هیأت نمایندگان بعدی دارد.” او در جایی از این گفت وگو تأکید می کند: “پیش بینی من این است که آقای نهاوندیان در انتخابات آتی اتاق بازرگانی در سمت رییس اتاق ایران قطعا رأی می آورد و مخالفتی با ریاست دوباره ایشان از سوی فعالان اقتصادی نمی بینم.”
عسگراولادی همچنین در بخش دیگری از این گفت وگو درباره احتمال بازگشت علینقی خاموشی به عرصه رقابت انتخاباتی اتاق بازرگانی و هیأت رییسه پارلمان بخش خصوصی در دوره آتی اعتقاد دارد: “آقای خاموشی برنمی گردد،مصلحتش هم به برگشتن اش نیست و بهتر است برنگردد چون افکاری که ایشان دارد نه از جهت قدیمی و جدیدی و نه از نظر کمک به صنایع و صادرات،در اتاق بازرگانی خریدار ندارد. بنابراین بیاید خودش اذیت می شود.” او همچنین درباره احتمال حضور برخی چهره ها با سبقه دولتی در انتخابات آتی اتاق بازرگانی می افزاید: ” من نیز شنیده ام که بعضی از آقایان که قبلا در دولت ها بودند قراراست در انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی شرکت کنند.همه اینها شنیده هاست. اما بعید می دانم آنها هم با آقایان نهاوندیان و آل اسحاق مخالف باشند. به باور من هم آقای نهاوندیان و هم آقای آل اسحاق خیلی مخالف ندارند مگر آنکه مخالف تعصبی باشد.”