پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

استراتژی چرخه دوگانه چین