جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

عضو محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

احتراما” بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین می رساند که فرمهای درخواست ویزای سفارت چین (Application form ) تغییر یافته است.
لذا از اعضای محترم خواهشمند است فرمهای جدید (4 برگی) را از وب سایت این اتاق به آدرس اینترنتی www.iran-chinachamber.ir و یا www.iccci.ir استخراج نموده و به هنگام مراجعه جهت تحویل مدارک به همراه داشته باشند.
ضمنا” فرمهای راهنما و نمونه فرم تکمیل شده جهت بهره برداری اعضاء محترم در وب سایت اتاق قرار گرفته است.
بدیهی است از این پس فرمهای قبلی توسط سفارت چین پذیرفته نمی شود.

مریم سادات سمیعانی فرد               

دبیرکل