جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

سمینار بررسی تنگناهای تجاری در شرایط تحقیقات بانکی و بین المللی قرار گیردبسمه تعالی

به اطلاع می رساند اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با همکاری کنفدراسیون صادرات ایران در نظر دارد جهت همفکری و بررسی وضعیت بازارهای بین المللی در شرایط بحران مالی جهانی سمیناری با عنوان              “بررسی تنگناهای تجاری در شرایط  تضییقات بانکی و بین المللی” از ساعت 14:00 الی 16:30 مورخ        دوشنبه 8/9/ 89 با حضور مقامات عالیرتبه مرتبط برگزار  نماید.
از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید تا با ارسال فیش واریزی به مبلغ 300،000 ریال( معادل سی هزار تومان) به حساب شماره 1632966276، بانک ملت شعبه وزارت نفت به دبیرخانه کنفدراسیون صادرات به شماره فاکس 88346509 نسبت به ثبت نام در این رویداد اقدام نمایند.
بدیهی است با توجه به محدودیت ظرفیت سالن اولویت با کسانی است که سریعتر ثبت نام نموده اند.

اینجانب ………………….. سمت ………………….. شرکت ………………… در سمینار فوق شرکت خواهم نمود.
تلفن:                                فاکس:                             شماره فیش:
تاریخ و امضا:

مهلت ثبت نام: پایان وقت اداری  22/ 8/ 89
توجه: علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با کنفدراسیون صادرات به شماره تلفن 88346509 تماس حاصل نمایند.