پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فراخوان اعزام هیات تجاری