جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فرم تقاضاي اعطاي کد معاملاتی به سرمایه گذار خارجی

محل صدور     ساير
تاريخ            1386/10/11

متن کامل قانون:
بورس اوراق بهادار تهران

تقاضاي اعطاي کد معاملاتی به سرمایه گذار خارجی

1 – مشخصات متقاضی

اشخاص حقیقی:

نام کامل: ………………… شمارة گذرنامه: ………………………………. تابعیت:…………………………………………..

اقامتگاه قانونی: …………………………………………………………………………………………………………………………….

تلفن: …………………………. فاکس: ……………………………….. پست الکترونیکی: …………………..

اشخاص حقوقی:

نام کامل: ……………………………………………………………… تابعیت: …………………………………………..

اقامتگاه قانونی: …………………………………………………………………………………………………………………………….

تلفن: ………………………….. فاکس: …………………………… پست الکترونیکی: ………………………….

مشخصات دارندگان امضاء مجاز:

ردیف نام کامل سمت تلفن/فاکس/پست الکترونیکی امضاء

1

2

3

4

توضیح نحوة امضاء اسناد و اوراق تعهدآور: ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 – مشخصات مجوز سازمان سرمایه گذاري و کم کهاي فنی و اقتصادي ایران:

شمارة مجوز تاریخ صدور مبلغ مجوز داده شده نوع ارز

3 – مشخصات مدیرانی که سرمایۀ وارده را مدیریت مینمایند:

ردیف نام شمارة

گذرنامه/ثبت تابعیت نوع رابطه تلفن، فاکس و آدرس

1

2

3

4

5

حدود اختیارات مدیر (مدیران) عبارت است از: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4 – مشخصات حساب بانکی موضوع مادة 7 آیین نامۀ اجرایی

نام صاحب حساب شمارة حساب نوع حساب نام بانک افتتاح کننده نام شعبۀ افتتاح کننده

بدین وسیله ضمن تأیید صحت اطلاعات مندرج در این فرم، تعهد می نمایم شرایط مندرج در آیین نامۀ اجرایی و مقررات مصوب سازمان بورس اوراق بهادار تهران را رعایت کنم و در صورتی که خلاف آن اثبات شود، سازمان بورس اوراق بهادار تهران می تواند مطابق مقررات مربوطه رفتار نماید.

مدارك زیر به همراه این تقاضانامه به سازمان بورس اوراق بهادار تحویل گردد:

1 – نامۀ متقاضی خطاب به سازمان بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر تخصیص کد معاملاتی.

-2 نامه شعبه بانک افتتاح کننده حساب بانکی مبنی بر این که حساب بانکی مذکور براساس نامه شماره 5878 مورخ10/10/ 1384 بانک مرکزي افتتاح شده و به سرمای هگذاري خارجی در بورس اختصاص دارد.

3 – اساسنامۀ متقاضی و ترجمۀ رسمی آن (در صورت یکه متقاضی شخص حقوقی باشد).

4 – مشخصات مدیران ارشد متقاضی (در صورت یکه متقاضی شخص حقوقی باشد).

5 – مشخصات دارندگان بیش از 5 درصد سهام متقاضی (در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد).

6 – رونوشت گذرنامه برابر اصل شده توسط سفارت جمهوري اسلامی ایران در کشور متبوع متقاضی (براي متقاضیان حقیقی).

7 – رونوشت مدارك ثبت حقوقی متقاضی که توسط سفارت جمهوري اسلامی ایران در کشور متبوع برابر اصل شده باشد (براي متقاضیان حقوقی).