جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

متن استفساريه مناطق آزاد

محل صدور     گمرک
تاريخ              1391/06/04

متن کامل قانون:
اداره مناطق آزاد

شماره:1032-6/2/74 موضوع:اداره مناطق آزاد
وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون تفسير راجع به ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/1/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 3775-ق مورخ 3/2/1374 واصل شده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

اكبر هاشمي رفسنجاني
رييس جمهور

حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه استفساريه شماره 9221 مورخ 21/6/1372 دولت در خصوص ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 21/1/1374 مجلس شوراي اسلامي بتصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد.
علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون تفسير راجع به ماده 13 قانون چگونگي اداره
مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران
موضوع استفسار

آيا معافيت مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 7/6/1372 در فاصله زماني ميان ايجاد مناطق آزاد و شروع فعاليت تا زمان تصويب قانون ياد شده قابل اعمال است يا خير؟
نظر مجلس

ماده واحده- فعاليت مالياتي موضوع ماده 13 قانون فوق الذكر در فاصله زماني ميان ايجاد مناطق آزاد و شروع فعاليت تا زمان تصويب قانون ياد شده نيز قابل اعمال ميباشد.
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/1/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسلامي