جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارش مجمع عادی سالیانه- نوبت دوم مورخه 94/09/16

پیرو آگهی مندرج در  روزنامه دنیای اقتصاد  شماره 3627  مورخ  ۲۰/۰۸/۹۴و ارسال دعوتنامه به اعضا مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول اتاق ایران وچین  که در تاریخ ۰۷/۰۹/۹۴ برگزار گردید و به حد نصاب لازم نرسید،     بنا بر ماده ۳-۱۵ اساسنامه برای نوبت دوم از اعضاء دعوت گردید و مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم در ساعت ۱۴:۳۰مورخ ۱۶/۰۹/۹۴ در هتل لاله تهران برگزار گردید و پس از اعلام رسمیت جلسه نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد که در نتیجه آقای  اسدا.. عسگراولادی به سمت رئیس مجمع  و خانم سادینا آبایی و آقای رضا بابایی    به عنوان ناظر و آقای  عباس منزوی به عنوان منشی مجمع انتخاب شدند. سپس جلسه وارد دستور شده و پس از بحث و بررسی تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:
الف- گزارش عملکرد هیات مدیره از ۰۱/۰۷/۹۳ لغایت ۳۱/۰۶/۹۴ ، قرائت و به تصویب حاضرین در مجمع رسید.
ب- حساب سود و زیان و ترازنامه مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ توسط خزانه دار اتاق قرائت و با رای اکثریت حاضرین به تصویب رسید.
ج- گزارش بازرس قانونی آقای سیروس شهسواری مقدم در خصوص گزارش های مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ قرائت و به تصویب مجمع رسید.
د- نسبت به انتخاب بازرس برای سال مالی از ۰۱/۰۷/۹۴ لغایت ۳۱/۰۶/۹۵ اخذ رای بعمل آمد که در نتیجه آقای سیروس شهسواری به  عنوان بازرس اصلی و  خانم ندا زمانی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
ه- روزنامه کثیرالانتشار  اطلاعات برای درج آگهی های اتاق برای یک سال آتی انتخاب گردید.