جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

کاتولوگ شو در اکسپو 2010 شانگهایبسمه تعالی

با توجه به شروع  به کار اکسپو 2010 شانگهای وحضور اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین  به عنوان مدیر بخش تجاری غرفه ایران وچین به عنوان مدیر بخش تجاری غرفه ایران اعضای اتاق می توانند کاتولوگها و بروشورهای خود را بطور مستقیم به شعبه شانگهای اتاق ایران وچین وبه آدرس
Room 2505,No.1088 Yanan Rood (W),Shanghai200052,China ارسال نمایند .

دبیرخانه اتاق بازرگانی وصنایع ایران وچین