جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فراخوان دریافت لوح فشرده نمایشگاههای چین در سال 2012

به اطلاع می رساند که لوح فشرده نمایشگاههای چین در سال 2012 توسط اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین تهیه و تکثیر گردیده است.
نماینده اعضاء محترم می توانند با ارائه معرفی نامه ( که شماره عضویت در آن ذکر شده باشد ) لوح فشرده  نمایشگاهها را از دبیرخانه اتاق، حضورا دریافت نمایند.

فراخوان دریافت لوح فشرده نمایشگاههای چین در سال 2012

به اطلاع می رساند که لوح فشرده نمایشگاههای چین در سال 2012 توسط اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین تهیه و تکثیر گردیده است.
نماینده اعضاء محترم می توانند با ارائه معرفی نامه ( که شماره عضویت در آن ذکر شده باشد ) لوح فشرده  نمایشگاهها را از دبیرخانه اتاق، حضورا دریافت نمایند.