جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارش نشست با روسای اتاق بازرگانی ایران و تهران مورخ 25 شهریور 94

با توجه به  تغییر محل دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین این نشست روز ۲۵/۶/۹۴ با حضور روسای اتاقهای بازرگانی ایران و تهران برگزار گردید
آقای عسگراولادی ضمن شرح مختصری از سوابق اتاق ایران و چین  و برشمردن فعالیتهای این اتاق به افزایش همکاری و حمایت اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای استانها تاکید نمودند.

آقای جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران  نیز اتاق ایران و چین را یکی از برگترین و فعالترین اتاقهای مشترک دانسته عامل پیشرفت اتاق ایران و چین را بدلیل تیم شایسته و کارآمد دانستندو توضیح دادند که سنت و مدرنتیه در کنار یکدیگر قرار گرفته است.
ایشان نقش چین را در تجارت بین المللی غیرقابل انکار دانسته و ضمن اشاره به نقش اتاقهای مشترک به روابط بیشتر اتاق ایران با اتاقهای مشترک تاکمید نمودند و توضیح دادند که اتاق ایران از اتاقهای مشترک در سیاستگذاریها و امور اجرایی بهره برداری خواهد نمود.  
آقای خوانساری ، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز انتخاب محل جدید اتاق را بسایر مثبت برشمرده و از رییس اتاق ایران و چین بابت این اقدام قدردانی نمودند ضمنا به قوی تر کردن همکاری بین اتاق تهران و اتاقهای مشترک به خصوص اتاق ایران و چین تاکید نمودند .