پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه- نوبت اول