پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

آشنایی با فرهنگ و جغرافیای چین