مالیات بر کالا و خدمات پردرآمدترین نوع مالیات در بازار

بنا بر آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در شش ماه نخست سال 231.9 هزار میلیارد ریال درآمد از مالیات‌های مستقیم و 199.3 هزار میلیارد ریال از درآمد از مالیات‌های غیرمستقیم نصیب کشور شده است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی مالیات مستقیم اخذ شده در شش ماهه نخست سال 231.9 هزار میلیارد ریال اعلام شده که مصوب این رقم برای شش ماه اول 289.8 هزار میلیارد ریال و برای کل سال 568.7 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

بنا بر آمار موجود رقم اخذ شده در مدت مشابه سال گذشته 244.3 هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده است.
محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد سهم درآمدهای مستقیم در سبد درآمدی دولت 53.8 درصد بوده که این رقم در مقایسه با رقم سال گذشته افت 5.1 درصدی داشته است.
در میان انواع مالیات‌های مستقیم مالیات بر اشخاص حقیقی با سهم 32.5 درصد در رتبه اول، مالیات اشخصاص حقوقی غیردولتی با سهم 21.3 درصد در جایگاه دوم و مالیات بر درآمدها با سهم 18.2 درصد در جایگاه سوم قرار دارد.
مالیات‌های غیرمستقیم نیز میزان 199.3 هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داده اند که میزان مصوب آن برای مدت شش ماهه اول سال 303.6 هزار میلیارد ریال و برای سال 96 رقم 595.8 هزار میلیارد ریال محاسبه شده است.
این نوع از مالیات‌ها سهم 46.2 درصدی در سبد کل درآمدهای مالیاتی داشته که رقم آن در مقایسه با سال گذشته رشد 5.6 درصدی داشته است.
در میان مالیات‌های غیرمستقیم بیشترین رقم با سهم 36.7 درصد به مالیات بر کالا و خدمات، پس از آن مالیات بر ارزش افزوده با رقم 24.9 درصد در جایگاه دوم و مالیات بر واردات با سهم 9.5 درصد در پله سوم قرار گرفته است.

میزان