رشد 7/1 درصدی شاخص بهای مصرف کننده (CPI) و 8/5 درصدی شاخص بهای تولیدکننده (PPI) در ماه نوامبر در چین

طبق گزارش اداره ملی آمار چین ، شاخص بهای مصرف کننده – عامل اصلی تورم-  در ماه نوامبر نسبت به سال گذشته 1/7 درصد افزایش یافت . رشد این شاخص در ماه اکتبر 1/9 درصد بود.

رشد 7/1 درصدی شاخص بهای مصرف کننده (CPI) و 8/5 درصدی شاخص بهای تولیدکننده (PPI) در ماه نوامبر در چین

شاخص بهای تولیدکننده – شاخص بهای کالا در کارخانه- در ماه نوامبر نسبت به سال گذشته 5/8درصد رشد داشت . رشد این شاخص در ماه اکتبر 6/9 درصد بود.

رشد 7/1 درصدی شاخص بهای مصرف کننده (CPI) و 8/5 درصدی شاخص بهای تولیدکننده (PPI) در ماه نوامبر در چین

منبع : شینهوآ